REMISSYTTRANDE - Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förbundet har inget att erinra mot den föreslagna regleringen som innebär att rapportering enligt 4 kap 3 § PTL ska göras i Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se.

Förbundet vill erinra myndigheten om att den föreslagna webbportalen inte får utformas på sådant sätt att en rapportör, för att kunna fullgöra rapporteringsplikten, tvingas lämna uppgifter som Polismyndigheten saknar bemyndigande att meddela föreskrifter om.    

Förbundet är angeläget om att framöver få ta del av och lämna synpunkter på eventuella kommande regleringsförslag och önskar därför förekomma på myndighetens sändlista över remissinstanser.

 

Stockholm den 6 december 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, verkställande direktör och Bengt Nordström

                                                                        

Senast uppdaterad: 
2018-12-06