REMISSYTTRANDE: om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa (Fi2017/03554/B)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Sammanfattning

Förbundet avgränsar sitt svar till förslag till lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa.

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa.

 

Yttrande angående Förslag till lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa

Förbundet välkomnar förslaget om upplösning av Sparbankernas Säkerhetskassa och anser att ställningstagandena i förslaget är väl avvägda. Förbundet ställer sig bakom såväl förslaget att kassan ska likvideras, som att medlen ska fördelas till kvarvarande sparbanker. Detsamma gäller förslaget att den andel av medlen som skulle tillfallit en sparbank vars rörelse överlåtits till en annan sparbank, ska tillfalla den övertagande sparbanken vid fördelningen. När det gäller det sistnämnda vill Förbundet framhålla att Förbundet är av uppfattningen att det ska ske även utan att det har angivits i överlåtelsehandlingen.

 

Stockholm den 31 oktober 2017

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör

Bengt Nordström

                                                                           

Senast uppdaterad: 
2017-11-16