REMISSYTTRANDE om Promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Fi2017/03188/FPM)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ”En effektivare flytträtt av försäkringssparande”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget.  Förbundet anser att begränsningarna av vilka flyttavgifter som får tas ut är väl avvägda, men behöver preciseras i kommande föreskrifter. Detta gäller även handläggningstid vid flytt.

Förbundet ansluter sig i övrigt till Svensk Försäkrings remissyttrande av 2017-11-01.

 

Yttrande

Förbundet ställer sig bakom att de avgifter som försäkringsföretagen får ta ut vid en flytt förtydligas och att de ska vara direkt kopplade till den administrativa hanteringen av flytten.

Förbundet ställer sig också bakom att försäkringsföretaget vid flytt endast får ta ut avgifter för sådana kostnader som har uppkommit i just den avflyttade försäkringen – till exempel provisionser till försäkringsförmedlare. Förbundet bejakar att avgiftsuttaget för dessa kostnader begränsas. Förbundet anser också att det är viktigt att konsekvenserna begränsas för sparare som väljer att inte flytta sina pensionsförsäkringar ur ett försäkringskollektiv.

Finansinspektionen eller Regeringen föreslås att i föreskrifter få bestämma vilka kostnader som får beaktas vid en flytt. Förbundet anser att det är mycket viktigt att dessa föreskrifter är tydliga och detaljerade, så att inget utrymme för tolkningar uppkommer avseende hur beräkningar av flyttkostnader ska göras.

Förbundet föreslår därför att för att förenkla och effektivisera så bör flyttavgiftsstaket uttryckas i kronor, inte i procent. Förbundet föreslår vidare att flyttavgiftstaket ska presenteras för spararen innan försäkringen tecknas.

Att kunna flytta ihop sitt pensionssparande ger spararen bättre möjligheter att få en överblick sitt totala pensionssparande. Det kan ge spararen möjligheter att få ett högre slutligt pensionsutfall, bl a genom lägre avgifter. Flyttmöjligheten kan ge spararen ökade insikter och därmed också ett större engagemang i en fråga som de flesta annars har mycket svårt att närma sig – nämligen pensionsfrågan.

 

Förbundet ställer sig därför bakom att möjligheten att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar utökas och förtydligas, bland annat genom att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar få flyttas utan skattekonsekvenser till en annan pensionsförsäkring som står på samma person. Förbundet bejakar att Förslaget omfattar att flytt av pensionsförsäkring ska kunna ske även efter påbörjad utbetalning.

 

Förbundet ställer sig slutligen också bakom att spararen ska ha rätt till snabb handläggning vid en flytt till annat försäkringsbolag. Finansinspektionen ska i Förslaget ges möjlighet att utöva tillsyn över försäkringsföretagens handläggningstider för flytt eftersom Förslaget gör gällande att några lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. Förbundet anser att det skulle förenkla för spararen att, i det fall det i förskrifterna inte går att normera kring handläggningstider för flytt, så borde en tydligt uttalad och detaljerad praxis avseende handläggningstider i så fall snarast komma på plats.

 

Förbundet ansluter sig i övrigt till Svensk Försäkrings remissyttrande av 2017-11-01.

 

Stockholm den 7 november 2017

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör 

Anders Thorson

                                                                         

Senast uppdaterad: 
2017-11-17