Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Aktuellt Från oss Remisser

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promemorians förslag till författningsändringar innebärande att sekretess ska gälla i Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsverksamhet för uppgift om transaktioner eller innehav av finansiella instrument, om den som myndighetens verksamhet avser har inhämtat uppgiften på grund av bestämmelser om anmälningsskyldighet.

 

Stockholm den 8 oktober 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande Direktör och Jan Hedqvist        

Dela sidan: