REMISSYTTRANDE Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Fi2017/04112/V

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning”, nedan benämnt ”Förslaget”.

 

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

 

Yttrande angående kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Förbundet anser att förslaget ökar transparensen i nu aktuella transaktioner och att det ökade informationskravet för berörda aktörer ökar kundskyddet. Förbundet välkomnar även förslaget om ökad rapportering samt Finansinspektionens ökade tillsyns- och ingripande befogenheter som också kommer att bidra till bättre kundskydd och transparens.

 

Stockholm den 19 december 2017

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör
Jan Hedqvist

                                                                            

Senast uppdaterad: 
2017-12-21