REMISSYTTRANDE Hemställan om lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal

Förslaget Fi2014/02271/S1

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker förslaget till lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal och ställer sig därmed positiva till förslagen om ändringar av övergångsbestämmelser till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

 

Yttrande angående Förslaget

Förbundet välkomnar Förslaget och anser att regler som gäller vid ingåendet av försäkringsavtalet fortsättningsvis ska gälla om inte särskilda skäl talar för att annat ska gälla.

 

Stockholm den 6 augusti 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                          

Senast uppdaterad: 
2018-08-07