Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 7 november, 2022

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på remissen till Finansdepartementet med diarienummer Fi2022/02140. Vi ser att våra synpunkter skulle bidra till att upptäcka kriminalitet och på så sätt få en sundare finansiell marknad.

Valutaväxling uppges i den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism 2020/2021 och Polismyndighetens rapport Penningtvätt via växlingskontor 2021 ha en central roll vid omsättning och tvätt av pengar åt kriminella nätverk [1]. Mot den bakgrunden föreslår Förbundet att Finansinspektionens möjlighet att kontrollera ägare och ledning utökas till samtliga allvarliga brott inklusive kontroll i misstankeregistret. Syftet skulle vara att få en bättre möjlighet att upptäcka kriminalitet och på så sätt få en sundare finansiell marknad som bidrar till människors förtroende för branschen. Därtill föreslår Förbundet att bestämmelsen om en årlig ägar- och ledningskontroll ska gälla. Dagens Nyheter [2] har gjort en kartläggning av de företag som idag är registrerade som visade att 34 av 43 företag visade tecken på oseriös verksamhet på grund av exempelvis att ledningspersoner är dömda för diverse olika brott, vilket Förbundet tycker talar för ett fortsatt behov av regelbunden kontroll.

Vidare föreslår Förbundet att det i lämplig reglering införs en rapporteringsskyldighet för myndigheter som upptäcker att personer bedriver tillståndspliktig valutaväxlingsverksamhet utan tillstånd att underrätta Finansinspektionen om det. En sådan rapporteringsplikt skulle i kombination med kravet på Finansinspektionen att ingripa mot aktörer utan tillstånd bidra till en sund och rättvis marknad.

[1] https://polisen.se/siteassets/dokument/finanspolisen/nationell-riskbedomning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism..pdf och   https://polisen.se/contentassets/0808e4fd9d0545ad9a9f22f638bfebbb/penningtvatt-via-vaxlingskontor.pdf

[2] Dagens Nyheter kartlägger växlingskontorens baksida: dömda chefer och dolda transaktioner – DN.SE

Dela sidan: