REMISSYTTRANDE Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Svenska Bankföreningen och Finansbolagens Förening har tillsammans med Sparbankernas Riksförbund lämnat remissyttrande och välkomnar en översyn av de allmänna råden FFFS 2004:6. 

Mer än ett decennium har gått sedan de allmänna råden trädde i kraft och i och med att den samhälleliga och tekniska utvecklingen ständigt går framåt finns behov av en översyn av de allmänna råden.

Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening och Sparbankernas Riksförbund (nedan kallad organisationerna) motsätter sig dock att de nu gällande allmänna råden, FFFS 2004:6, omvandlas till föreskrifter. Det underlag som presenteras ger inte vid handen att de brister som FI noterat är av sådan dignitet att det framstår som nödvändigt att införa hårdare krav för att komma tillrätta med noterade brister. Av FIs konsekvensanalys framgår att samtliga av de stora företagen antas följa befintliga allmänna råd och att så även gäller för 90 procent av de små företagen. Beskrivningen visar snarare på ett problem av begränsad omfattning som lämpligen bör omhändertas inom ramen för FIs tillsyn.

Mot bakgrund av bestämmelserna i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och dess förarbeten tillsammans med de uttalanden som görs i regeringskansliets promemoria Upplösning av Sparbankernas Säkerhetskassa och vissa andra frågor, Fi2017/03554/B, kan det också starkt ifrågasättas om såväl befintliga som kommande bemyndiganden ger FI stöd för att besluta föreskrifter med den detaljeringsgrad som nu föreslås.

Sedan finanskrisen 2018 har ett flertal nya krav införts på olika författningsnivåer inom såväl kapitaltäckningsområdet som bolagsstyrningsområdet liksom andra områden. Det redovisade underlaget saknar helt en analys av de effekter som dessa åtgärder medfört för den finansiella stabiliteten och skyddet för inressenterna.

Sammantaget anser organisationerna därför att det saknas grundläggande förutsättningar för att i dagsläget införa nya föreskrifter.

Ett beslut avseende föreskrifterna kan väntas tidigast mot sommaren 2018. Detta, tillsammans med att förslagets konsekvenser för företagen är klart underskattade, innebär att den föreslagna ikraftträdande tidpunkten är orimlig. Eftersom det inte heller har presenterats några bärande skäl till varför en så snabb process skulle vara nödvändig framstår det som högst rimligt att ikraftträdandet sker tidigast vid årsskiftet 2018/19.

Organisationerna lämnar nedan synpunkter på de olika delarna i förslaget till föreskrifter samt remisspromemorian. Det bör dock redan nu framhållas att kraven i många stycken är oklara och svårtillämpade bland annat med hänsyn till att kraven också återfinns i annan reglering.

 

Läs hela remissvaret

Senast uppdaterad: 
2018-01-26