Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Förslag till ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

Aktuellt Från oss Remisser

Förbundet har valt att kommentera två av de sammanlagt sex områden som förslaget omfattar.

Offentliggörande av information

Enligt artikel 438 b i tillsynsförordningen har Finansinspektionen redan möjlighet att kräva att ett institut ska offentliggöra information om de extra kapitalbaskrav som grundas på översynsförfarandet enligt artikel 104. 1a i kapitaltäckningsdirektivet. Den senare bestämmelsen har genomförts i svensk rätt i tillsynslagens 2 kapitel.

Förslaget till allmänna råd med avseende på föreskrifternas bestämmelse i 8 kap 1 § skulle såvitt Förbundet uppfattar enbart ta sikte på sådana förväntningar om kapitalisering som Finansinspektionen kommunicerar inom ramen för den kommunikativa tillsynen och således inte uttrycker i formella beslut enligt 2 kap 2 § tillsynslagen.

 Förbundet avstyrker därför förslaget och menar att ett institut inte bör åläggas skyldighet att offentligöra andra kapitalkrav än sådana som verkligen är krav och som tillkommit under rättssäkra former.

Förbundet anser också att det skulle vara principiellt fel att genom allmänna råd kopplade till 8 kap 1 § i tillsynsföreskrifterna skapa en norm som i realiteten ändrar innebörden i tillsynsförordningens artikel 438 b. 

Förbundet har noterat att förslaget om offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas, inte berörs i promemorians avsnitt 1.4 rättsliga förutsättningar. Även om allmänna råd inte förutsätter bemyndigande, är det viktigt att myndigheten förklarar vilka rättsliga utgångspunkter som kan finnas för en reglering som ska ”följas eller förklaras”. Slutligen ställer Förbundet sig frågande till om föreslagna allmänna råd skulle medföra att de problem som myndigheten beskrivit beträffande allmänhetens möjlighet att utvärdera kapitaliseringssituationen i banker, skulle avhjälpas, mot bakgrund av vad myndigheten anför på sidan 16 i promemorian, i synnerhet gäller detta sidans femte stycke. 

Anmälningsplikt vid emissioner

Finansinspektionen föreslår att företagen, 30 dagar i förväg, ska anmäla kommande emissioner av kapitalinstrument som ska inkluderas i kapitalbasen. Bakgrunden till förslaget är att Finansinspektionen önskar information även om emissioner som inte omfattas av tillståndsplikt.

Förbundet föreslår att informationen om emissioner som inte omfattas av tillståndsplikt, lämnas till Finansinspektionen samma dag som emissionen offentliggörs.

Detta baseras framför allt på två viktiga omständigheter i samband med emissioner:

  • Ett företag kan planera en emission men på grund av olika omständigheter sedan välja att inte genomföra emissionen eller att senarelägga densamma, den information som då har lämnats till Finansinspektionen blir i dessa fall inaktuell.
  • Beslut om emission av kapitalinstrument hålls inom en lite krets i respektive företag och det är viktigt att information om en eventuellt kommande emission inte blir offentlig förrän företaget har fattat det definitiva beslutet.

Stockholm den 21 mars 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Lena Silén              

Dela sidan: