REMISSYTTRANDE Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken”, nedan be­nämnt ”För­­slaget”.

Allmänt

Förbundet tillstyrker Finansinspektionens förslag att ta bort beräkningen av kreditspreadrisk mot företagets egen kreditspread vid bedömning av kapitalkrav för ränterisk i bankboken. Förbundet anser dessutom att hela innehållet i den ursprungliga promemorian FI Dnr 14-14414 bör strykas och under förutsättning att bemyndigande erhålls ersättas med föreskrifter.

 

Finansinspektionen förklarar i missivet till remissmaterialet att endast synpunkter på slopandet av modellen för kreditspreadrisk kommer att beaktas. Förbundet uppfattar mot denna bakgrund att övriga riskkomponenter och modeller i den aktuella promemorian inte kommer att slopas och menar därför att hinder mot att avge synpunkter på dessa delar inte kan föreligga.

 

Den aktuella promemorian handlar om vad ett institut har att uppfylla för att undgå ett beslut om särskilt kapitalbaskrav ifråga om vissa riskkomponenter. Promemorian är därmed avsedd att ha samma funktion som en föreskrift. Förbundet menar att kapitalkrav på grund av bl a rättssäkerhetsskäl inte kan grundas på myndighetspromemorior, utan bara på lag eller föreskrift. Därför anser Förbundet att inspektionen bör stryka hela innehållet i den aktuella promemorian och under förutsättning att bemyndigande ger inspektionen möjlighet att istället meddela föreskrifter, göra så.

 

Stockholm den 28 februari 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen                                          Lena Silén

Verkställande Direktör                               Förbundsekonom

Senast uppdaterad: 
2018-02-28