REMISSYTTRANDE FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över promemorian FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, nedan be­nämnt för­­slaget.

Allmänt

Förbundet avstyrker förslaget, eftersom de rättsliga förutsättningarna för förslaget förefaller saknas.

Förbundet har noterat att det föreslagna pelare2-kravet inte riktas mot Förbundets medlemsföretag. Förbundet finner trots detta att frågan om de rättsliga förutsättningarna är principiellt intressant.

Inspektionen har i remisspromemorian förklarat att den ordning som etablerats enligt promemorian Kapitalkrav för svenska banker, FI Dnr 14-6258, kommer att i allt väsentligt följas vid bestämmande av likviditetskrav. Inspektionen menar sammanfattningsvis att eftersom den enligt bestämmelsen i 2 kap 2 § tillsynslagen under vissa förutsättningar har en plikt att besluta om särskilt likviditetskrav för ett visst institut, så kan den också i generella termer uttala sig om vad alla institut eller grupper av institut har att göra för att ifråga om en viss risk eller riskkomponent inte drabbas av ett beslut grundat på den nämnda bestämmelsen. Myndigheten gör sådana uttalanden i promemorior och motiverar formen med behovet av förutsägbarhet och transparens.

Förslaget till den aktuella promemorian innehåller således information om de bedömningar som myndigheten kommer att göra inom ramen för ÖUP och som myndigheten i de fall berörda institut i IKLU inte gör samma bedömningar, kommer att lägga till grund för beslut mot instituten. Den föreslagna promemorian är mot denna bakgrund ägnad att legitimera en norm på samma sätt som en föreskrift utfärdad av myndigheten skulle göra. Det kan också noteras att förslaget är föremål för remiss på precis samma sätt som ett förslag till föreskrift och remisspromemoria brukar vara. 

Finansinspektionens arbete med att skapa regler har fundamental betydelse för företagen under tillsyn. Brott mot de regler som myndigheten uttrycker kan i sämsta fall medföra ingripande från myndigheten. Förbundet anser därför att myndigheten i detta fall och framöver i andra fall, av hänsyn till rättssäkerheten, ska använda föreskriftsformen för regler som myndigheten vill införa. Om erforderligt bemyndigande skulle saknas, är myndigheten hänvisad att verka för att få bemyndigande. Avsaknad av bemyndigande kan enligt Förbundet inte innebära att promemoriaformen kan motiveras – tvärtom.       

 

Stockholm den 31 januari 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Bengt Nordström

                                                                        

Senast uppdaterad: 
2018-01-31