REMISSYTTRANDE Ett snabbare bostadsbyggande

Sammanfattning

Förbundet har förståelse för regeringens bevekelsegrunder för att tillsätta den aktuella utredningen och delar uppfattningen om att möjligheterna att snabba på bostadsbyggandet är en viktig fråga. Förbundet avstyrker emellertid förslaget, eftersom Förbundet anser att förslaget innehåller delar som inte är tillräckligt utredda och eftersom förslaget innehåller reglering som Förbundet inte finner tillräckligt rättssäker.

 

Detaljplaner och exploateringsavtal mm

Utredningens förslag till ändringar i bestämmelser rörande detaljplan, exploaterings-avtal torde medföra förenklingar men Förbundet är tveksamt till om åtgärderna ensamma kan resultera i ett snabbare bostadsbyggande. Frågorna om bostadsbyggande bör enligt Förbundets uppfattning istället utredas i ett bredare perspektiv där även effekter av exempelvis skattefrågor utvärderas. Utredningens begränsade uppdrag har dock inte möjliggjort sådan inriktning.

 

Förslaget om skyldighet för enskilda att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme

Enligt utredningen ska kommuner ges möjlighet att ianspråkta mark eller annat utrymme som ägs av enskild, utan ersättning. Utredaren anför till stöd för sin uppfattning att regler av aktuellt slag funnits tidigare och att kommuner behöver den föreslagna möjligheten eftersom andra förfaranden (inlösen och expropriation) som lagstiftningen tillhandahåller, är förenade med krångliga förfaranden och ersättningsfrågor.  

Förbundet har allvarliga invändningar mot förslaget, eftersom det förefaller innebära att en långivande bank förlorar sin rätt till en pantförskriven säkerhet i fastighet när en låntagande fastighetsägare tvingas avstå mark. Härigenom försätts banken i en situation som tvingar denne att säga upp krediten till betalning. För låntagaren innebär det, utöver att äganderätten till marken förloras, att skulder hänförliga till den förlorade marken genast måste återbetalas vilket kan utlösa en obestånds-situation hos denna. Risken för sådana händelser torde medföra att banker blir obenägna att acceptera pant i fastigheter som enligt detaljplan ska användas för allmän plats eller som framöver kan komma att omfattas av plan med sådant ändamål. I praktiken innebär därför förslaget att mark eller utrymme av aktuellt slag förlorar värde på grund av blotta risken för ett ianspråktagande – något som knappast torde stimulera ett effektivare utnyttjande av befintliga byggrätter. Enligt Förbundet är denna del av förslaget mycket kontroversiellt och borde föranleda en ordentlig analys ur ett grundlagsperspektiv.

Förhållandet att de föreslagna reglerna funnits tidigare men inte använts, ändrar inte Förbundets uppfattning. I brist på annat underlag torde instituten inlösen och expropriation som rättsordningen tillhandahåller vara tillräckliga för kommunernas behov.

Sammanfattningsvis vill Förbundet att frågan om hur ett snabbare bostadsbyggande kan åstakommas, ska utredas i ett bredare perspektiv samt att frågan om inlösen av privat mark utan ersättning stryks eller i vart fall utreds ytterligare.

 

Stockholm den 17 januari 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, verkställande direktör och Jan Hedqvist

 

Senast uppdaterad: 
2019-01-17