Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation

Aktuellt Från oss Remisser

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget till en ny lag och förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation. 

 

Förbundet ser med tillfredställelse att utfärdaren av statliga id-handlingar samordnas till en myndighet för att ge en säker identifiering av någons identitet. Förbundet anser dock att om Polismyndigheten ges detta uppdrag, så bör såväl tiden för när de nya reglerna träder i kraft som den utfärdande myndighetens resurser ses över för att införandet inte ska försenas eller andra resurser användas hos den utfärdande myndigheten så andra myndighetsuppgifter blir lidande.

Vidare anser Förbundet att samma övergångstider ska gälla för nu giltiga ID-handlingar innan endast det statliga ID-kortet utgör giltig ID-handling, dvs. att ID-kort för folkbokförda i Sverige som Skatteverket utfärdar får samma slutdatum för giltighet som de övergångsbestämmelser som föreslås för körkort och SIS-kort, ett år efter föreslaget kraftträdandedatum.

Vidare förutsätts att kontroll av identitet kan göras emot ett centralt register över utfärdade statliga ID-kort on-line. Användning av den statliga e-legitimationen bör också kunna användas on-line för styrkande av identitet.

Förbundet saknar även en analys av vilka konsekvenser ett införande av en statlig e-legitimation skulle få på den av bankerna framtagna BankID och MobiltBankID. Detta bör utredas samtidigt som användningen av den statliga e-legitimationen utreds och eventuellt regleras. Frågan har som påpekats berörts i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (SOU 2017:114, sid 201)

Stockholm den 28 augusti 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Jan Hedqvist                

Dela sidan: