REMISSYTTRANDE Direktivet om ett ökat aktieägareengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till genomförande av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang.

 

Yttrande angående Direktivet om ett ökat aktieägareengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. (Ds 2018:15).

Förbundet anser att regler för att öka transparensen beträffande ägandet i aktiebolag och kravet på registrering av ägandet tillsammans med regler kring ett ökat engagemang bland ägarna är viktiga frågor för att öka förtroendet på aktiemarknaden. Till detta kommer också att Finansinspektionen kommer att få ett ökat tillsynsansvar.

 

Stockholm den 29 augusti 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                          

Senast uppdaterad: 
2018-08-29