Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Bolag och brott – Några åtgärder mot oseriösa företag

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 18 december, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnar remissvar till Justitiedepartementet över SOU 2023:34 Bolag och brott – Några åtgärder mot oseriösa företag.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) välkomnar förslag som syftar till att minska risken för att bolag används som brottsverktyg. Det ingick inte i uppdraget att ta ställning till om revisorskravet ska återinföras eller inte. Förbundet är av uppfattningen att det skulle minska risken för ekonomisk brottlighet där företag används som brottsverktyg. Aktieägare och företrädare har inte något personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Detta ekonomiska skydd behöver mötas upp av ansvarstagande. Revisorer arbetar reaktivt med revision i efterhand, men har enligt Förbundets uppfattning en brottspreventiv inverkan på företagen.

Banker lägger stora resurser på att upptäcka misstänkta transaktioner och oseriösa företag. Banker har långtgående krav på kundkännedom och att upptäcka avvikande transaktioner. I bankernas arbete ingår att granska årsredovisningar och sparbankerna gynnas därför av krav som innebär att information om företag finns tillgänglig och att den kontrolleras. Förbundet ställer sig därför bakom kraven om årsredovisningar. Likaså förslagen om att kriminalisera företagskapning.

Det är oerhört viktigt att det utförs kontroller av myndigheter i högre utsträckning både i det löpande arbetet men också för att kunna få tillgång till välfärden. Upptäcktsrisken och den upplevda upptäcktsrisken behöver bli högre. Enligt Skatteverkets statistik utförs idag färre än 2 000 skatterevisioner per år. Det kan jämföras med ca 11 000 revisioner 1995. [1]

Förbundet har inget författningsförslag men funderar på om det inte kan vara en bra idé att införa krav på att bolag som vill få tillgång till olika stöd och bidrag från välfärden att de ska inkomma med intyg om att de har en revisor som också inkommer med ett revisorsintyg, eventuellt med intyg om vilka bidrag bolaget får. Det skulle t ex kunna vara en idé för bidrag och stöd som väsentligt kan påverka antingen bolagens intäkter eller kostnader. Exempel på det kan vara rot- och rutavdrag, bidrag för rekrytera nystartsjobb och andra typer av bidrag.

Stockholm den 15 december 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

[1] Uppgifter hämtade från Skatteverkets webbplats

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/165.4.39f16f103821c58f680007245.html
https://skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000106118/1359707279660/1523_11.pdf
https://skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf80001375/1359707282695/Kapitel_11.pdf

Dela sidan: