REMISSYTTRANDE Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ”Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)”, nedan benämnt ”Betänkandet”.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Betänkandet avseende införandet av två av EU:s förordning som avser att reglera frågor kring makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

 

Yttrande angående Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Förbundet anser att betänkandets förslag att lägga till skyldigheter för Skatteverket att i det av dem förda äktenskapsregistret för inskrivning lägga till s.k. lagvalsavtal samt att i äktenskapsbalken lägga till ett krav om datering utöver de formella kraven i 9 kap. 5 § respektive 13 § första stycket, bättre klarlägger vad som gäller för förbundets medlemmar då kunders förmögenhetsförhållanden hos medlemsföretagen ska regleras i nu aktuella hänseenden.  

 

Stockholm den 15 februari 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                             

Senast uppdaterad: 
2018-02-16