Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

Aktuellt Remisser
Sparbankerna första nyhet

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) är kritiskt till de förslag till åtgärder som redovisas i rubricerat betänkande och får därför avstyrka ett genomförande av det.