REMISSYTTRANDE Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

Fi2018/01303/V Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20

Sammanfattning

Förbundet avstyrker Betänkandes förslag till nya regler och reglering av gräsrotsfinansiering.

 

Yttrande angående Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20

Förbundet anser att regler för att skydda konsumenternas intressen är viktiga men att reglera delar av en ny företeelse som s.k. gräsrotsfinansiering är en för tidig lösning. Detta eftersom denna form av finansiering är relativt ny och för närvarande inte särskilt omfattande, en reglering bör därför anstå tills behovet uppkommer antingen för att finansieringsformen får stor spridning eller bli omfattande och behov av skyddslagstiftning för konsumenter samt investerare framstår som uppenbar.

Förslaget i betänkandet innebär dessutom att endast viss gräsrotsfinansiering blir reglerad genom tillståndsplikt medan övrig blir antingen fortsatt oreglerad eller underkastas registrering hos Finansinspektionen som föreslås bli ansvarig myndighet. Redan idag förekommer ett stort antal olika regleringar som ställer krav på tillstånd eller registrering hos Finansinspektionen, vilket minskar transparensen för vad som regleras och hur. En sådan föreslagen reglering som betänkandet innehåller är både omfattande och svårgenomtränglig vilket ytterligare dels förvårar transparansen och dessutom kan ge en ”falsk” tilltro till att Finansinspektionen genom faktisk tillsyn övervakar att eventuella konsument- eller investerarskydd uppnås. För att tillsynen ska ge ansedd effekt krävs att Finansinspektion i så fall får ytterligare resursförstärkning.

Redan idag tillhandahåller Förbundets medlemmar finansiering till små och medelstora företag, framförallt på landsbygden, i tillräcklig omfattning och Förbundet ser inte att en reglering av den nu aktuella finansieringsformen skulle tillföra nån förbättring eller tillfredsställa något befintligt behov. Vill man uppnå en förbättrad finansiering, så är det inte ny reglering som behövs utan att effekterna av annan reglering mildras som träffar Förbundets medlemmar.

 

Stockholm den 9 augusti 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                         

Senast uppdaterad: 
2018-08-09