REMISSYTTRANDE Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priipsförordningen

Förbundet avstyrker förslaget. Artikel 42 i Mifir och artikel 17 i Priipsförordningen ger Finansinspektionen rätt att vidta produktingripande under vissa förutsättningar. Bestämmelsen i 23 kap. 3b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden erinrar om Finansinspektionens rätt i detta hänseende, enligt sagda artikel i Mifir.

Finansinspektionen anför i promemorian att Finansinspektionen lämpligen bör ges önskat bemyndigande, för att den ska ha den ingripandemöjlighet som förordningarna stadgar. Såvitt Förbundet kan uppfatta, utgör inte frånvaron av det önskade bemyndigandet något problem eller hinder för Finansinspektionen att utöva den rätt som förordningarna ger Finansinspektionen. Finansinspektionens promemoria ger inte heller någon förklaring rörande de förhållanden myndigheten åberopar för att den lämpligen bör ges ett bemyndigande. Förbundet har dock inget att erinra mot förslaget om att i lagen (2013:317) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter, införa en upplysningsbestäm-melse om bestämmelserna om produktingripande i Priipsförordningen.

 

Stockholm den 27 juni 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen,Verkställande Direktör och Bengt Nordström

                                                                    

Senast uppdaterad: 
2018-06-27