REMISSYTTRANDE Bättre tillsyn och modernisering av EUs konsumentskyddsregler

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (COM(2018) 185 final

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya och ändrade regler beträffande fyra EU-direktiv som skyddar konsumenternas ekonomiska intressen.

 

Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (COM(2018) 185 final.

Förbundet anser att regler för att skydda konsumenternas intressen är viktiga för att upprätthålla tilltron till den inre marknaden och att dessa regler behöver ses över och revideras regelbundet för att bl.a. anpassas till den ökande digitaliseringen av olika tjänster samt det ökande gränsöverskridandet vad avser tjänster till konsumenter. Förslaget innebär att man avser att införa mer avskräckande sanktioner vid gränsöverskridande överträdelser av konsumentlagstiftningen om dessa överträdelser är utbreda. Vad som utgör en sådan överträdelse definieras också. Förbundet anser att en sådan sanktionsmöjlighet utgör en viktig preventiv funktion för att motverka sådana överträdelser.

 

Vidare förslås ytterligare möjligheter för konsumenterna till skadestånd vid otillbörliga affärsmetoder. Även här anser Förbundet att en sådan möjlighet är ett bra sätt att stärka konsumenternas rättigheter.

 

Förslaget till ökad transparens för konsumenter på e-marknadsplatser ser Förbundet som särskilt angeläget, eftersom den ökade digitaliseringen och det som det andra betaltjänstdirektivet medfört, innebär en ökad exponering för konsumenterna och som beskrivs, en ökad svårighet att bedöma olika erbjudanden eller tjänster. Det föreslagna ökade kravet på information blir därför en viktig komponent för att skydda konsumenterna och ge dessa bättre möjligheter att bedöma olika tjänster. Förslaget innehåller vidare ytterligare krav på information till konsumenterna för att skydda dessa mot t.ex. ”dold reklam” eller ”betalda placeringar” vilket Förbundet också ser med tillfredställelse att sådana regler införs. Förslaget till utökat konsumentskydd för digitala tjänster är också ett sådant område som Förbundet tillstyrket.

 

De förslag till ytterligare reglering av om försäljning utanför fasta affärslokaler och vilseledande marknadsföring av produkter med kvalitetsskillnader ser också Förbundet som förslag som bör tillstyrkas för att skapa en transparens inom dessa områden.

 

Slutligen tillstyrker också Förbundet förslaget till att undanröja bördor för företagen, eftersom förslaget innehåller bestämmelser som medger för företagen att olika former av elektronisk teknik använd för att kommunicera med konsumenterna.        

 

Stockholm den 14 juni 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen,Verkställande direktör och Jan Hedqvist

                                                                        

Senast uppdaterad: 
2018-06-14