REMISSYTTRANDE avgifter hos Finansinspektionen

FI Dnr 18-4302

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt "Förbundet", avger härmed yttrande över promemorian "Avgifter hos Finansinspektionen".

Förbundet tillstyrker Finansinspektionens förslag om avgiftsjusteringar enligt ovannämnda promemoria. 

 

Stockholm den 22 mars 2018

 

Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen, Verkställande direktör och Lena Silén

Senast uppdaterad: 
2018-03-22