Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 1 juli, 2022

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på utredningen om ny uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer.

Förbundet ställer sig bakom de begränsningar som utredningen föreslår avseende vad de lämnade uppgifterna får användas till.

Förbundet föreslår att identifierare i 33 kap 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) definieras som iban-nummer och annan uppgift (BIC-kod) som otvetydigt identifierar en betalare eller betalningsmottagare och anger dennes plats. Dennes plats avgörs således av betaltjänstleverantörens plats, vilken inte nödvändigtvis är belägen i samma medlemsstat, tredje territorium eller tredjeland där betalarens eller betalningsmottagaren har sin stadigvarande adress.

Slutligen föreslår Förbundet en ändring i 9 kap 1a § i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) i syfte att harmonisera bevarandetider i olika författningar. Förbundet föreslår därför att betaltjänstleverantörer ska bevara underlaget i fem år istället för förslaget på tre år efter utgången av det kalenderår då betalningen genomfördes. En sådan ändring innebär exempelvis att bevarandetiden överensstämmer med bevarandetiden i 5 kap 4 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

220701 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

Om förbundet
Sparbankernas Riksförbund är en branschorganisation för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Förbundet som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

WSBI (The World Savings and Retail Banking Institute​) Ewa Andersen är ledamot i WSBI Board.
ESBG (The European Savings and Retail Banking Group) där vi är aktiva i olika kommittéarbeten
IMM (Institutet mot mutor)
SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt)
Gilla din ekonomi ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Förbundet har även ett formellt samarbete med Svenska Bankföreningen

Det här gör vi på förbundet
Sparbankernas Riksförbunds kärnverksamhet är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Bevaka och påverka
Vad som sker i regelverk, inom politiken och på marknaden har betydelse för våra medlemmar. Därför är omvärldsbevakning och påverkansarbete en viktig arbetsuppgift för oss. Vi är remissinstans för frågor som påverkar Sparbanker på något sätt.
Läs Sparbankernas Riksförbunds svar på olika remisser

Kommunicera och synliggöra
Vårt kommunikationsarbete sker i olika former, till exempel via möten med politiker och påverkare, remisshantering, pressmeddelanden, debattartiklar, publikationer och social medier.

Samarbeta och medverka
Att samarbeta med andra och delta i olika nätverk är ett sätt för oss att påverka och driva sparbanksfrågor.

Läs mer om Sparbankernas Riksförbund här

Dela sidan: