Skriv sökord

Information kring COVID-19 Corona

Corona

Senast uppdaterad: 20 april, 2020

VPN-lösning – möjligheten att arbeta med kunddata:

Beträffande den VPN-lösning som har kommunicerats från Swedbank som ska möjliggöra att det i allt högre grad går att arbeta från hemmet har beslut tagits i Swedbank att man inte släpper på möjligheten att arbeta med kunddata. Beslut om vilken funktionalitet som ska släppas på i VPNlösningen ska avgöras inom kort.

Sparbanksstämmor:

Förbundet får en del frågor och funderingar avseende sparbanksstämmorna. Vårt förslag är att
man håller stämmorna via telefon. Varje huvudman erhåller ett tel. och en kod. Sparbankslagen
säger att huvudman får endast utöva sin röst personligen, således inte lämna fullmakt. Men
sparbankslagen säger inget om att huvudman behöver vara fysiskt närvarande. Därmed torde det
vara möjligt att avhålla stämman via telefon, så länge ni är säkra på att rätt person är med på
tråden. Förbundet har haft dialog avseende denna fråga med både Finansdepartementet och
Finansinspektionen och det finns inget som nu tyder på att någon har en avvikande syn mot SR
på ärendet. Dock behöver ni ju kontrollera hur ni har formulerat er i ert eget reglemente, om ni
formulerat er som att huvudmän ska vara ”fysiskt närvarande” eller enbart ”närvarande”.

Om förskolor, dagis och skolor kommer att stängas:

För det fall att regeringen beslutar att stänga förskolor, dagis och skolor kommer det bli
ytterligare problem, då medarbetare behöver vara hemma p g a att barnen inte kan vara
ensamma. Förbundet har kontaktat regeringen i syfte att i ett sådant fall även få sparbankerna
att bli klassade som samhällskritiska. Det får till följd att regeringen tar ett större ansvar för att
möjliggöra för oss att upprätthålla personalstyrkan. Regeringen har tagit emot vår begäran, men
kan inte utlova något. Vi vet att flera av er kontaktat kommunpolitiker i samma fråga och det är
mycket bra. Uppmaningen är att fler gör det.

Aktivering av krisplaner – kontrollera att det finns back-up för nyckelpersoner:

De flesta av Sparbankerna, som vi talat med, har aktiverade sina krisplaner under förra
veckan. Vi anser att alla bör göra det.

Öka tillgängligheten för kunderna att nå er via telefon, oavsett om ni har egen
telefonbank eller om ni hanterar telefonin på kontoren.
Håll i möjligaste mån en hög likviditet. En risk föreligger för att likviditeten blir ansträngd.
Det kan också finnas en risk för att kunderna i högre grad önskar kontanter.
Kontrollera att det finns back-up för nyckelpersoner och se till att behörigheter finns
klara.

Telefonbanken via Halmstad, ska enligt uppgift från Swedbank vara säkerställd med
personal.

Information om Förbundets ställningstagande avseende nuvarande smittorisker:

Med anledning av den nu mycket höga risken för Corona-smitta vill Sparbankernas
Riksförbund göra mesta möjliga för att minimera risken för smittspridning.
Vi har därför beslutat att senarelägga och/eller ställa in alla fysiska möten, utbildningar
och konferenser, som är planerade att genomföras i närtid.
De möten som kan genomföras via Skype och/eller telefon kommer att genomföras.
Vi kommer i så god tid som möjligt avisera förändringar i de planer som föreligger men vi
vill att alla redan idag förbereder sig på att så kan ske.
Vi på Förbundet menar att det skulle innebära en mycket onödig riskexponering för
mötesdeltagare ev. föredragshållare och andra inblandade att genomföra de aktiviteter
som är planerade så länge läget inte påtagligt stabiliserats.

Dela sidan: