Skriv sökord

Färre arbetstillfällen men fler möjligheter i landets småföretag

Aktuellt Corona Företagande Undersökning
Färre arbetstillfällen

Senast uppdaterad: 30 april, 2021

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året. Småföretag inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Där har vart fjärde företag minskat personalstyrkan jämfört med i fjol. Däremot ser företagen en ljusning inför det kommande året. Det visar en rapport[1]från Sparbankerna, Företagarna och Swedbank.

Av Sveriges cirka en miljon företag har över 99 procent färre än 50 anställda. Dessa små och medelstora företag har sedan 1990 svarat för fyra av fem nya jobb, och totalt arbetar två miljoner svenskar i dessa företag. Coronapandemin har lett till en arbetslöshet på över åtta procent och långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer, cirka 200 000 av de inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än 12 månader. Denna mörka bild speglas även i den här undersökningen där företagare vittnar om att antalet anställda har minskat mer än de räknade med i fjol.

Nettotalet för sysselsättning föll till minus 9 från plus 4 förra året, vilket är den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2008/09. De mindre företagen med 1–4 anställda har haft störst nedgång i sysselsättningen.

– Trots statliga stödpaket för att mildra de negativa konsekvenserna har sysselsättningen minskat kraftigt till följd av krisen. Det kommer ta tid att ens återställa det som förlorats, och regeringen måste nu agera kraftfullt för att undanröja småföretagens hinder för att kunna börja anställa igen, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Utmaningar även framåt men företagarna ser att de kan öka antalet anställda

Småföretagen är trots utmaningarna positiva om sysselsättningsutvecklingen för det kommande året, och vart femte företag räknar med att öka antalet anställda. Mest positiva är företag inom tillverkning, handel, hotell och restaurang, byggverksamhet samt transport. De mest optimistiska planerna finns i företagen med 20–49 anställda, medan företag med 1–4 anställda är något mer försiktiga. Rapporten visar även att småföretag som bedriver internationell handel är mer hoppfulla om att kunna anställa fler.

– Vi ser att pandemin som förväntat har slagit hårt mot landets småföretag, men att småföretagen nu ser ljuset i tunneln. Trots osäkerhet kring pandemin med risk för fler eller långvariga restriktioner för att hålla ner smittspridningen är småföretagen positiva om sysselsättning för det kommande året. Nu gäller det att hjälpa företagen att hålla i och hålla ut i en extremt prövande tid, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Fjolårets Småföretagsbarometer visade ett kraftigt fall i konjunkturen under mars och april när pandemins effekter på näringslivet blev alltmer tydliga. Företagare i hela 19 av Sveriges 21 län upplevde en svagare konjunktur jämfört med 2019.

– De dystra framtidsförväntningarna i fjol har till stor del besannats i årets mätning och den så kallade konjunkturindikatorn[2] ligger nu på den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. För att samhället ska klara den svenska välfärden behöver vi få igång sysselsättningen och framtidstron även hos de mindre företagen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Ladda ner rapporten Småföretagen och jobben

Fakta om delrapporten

Småföretagsbarometern är en årlig konjunkturundersökning från Sparbankernas Riksförbund, Företagarna och Swedbank. Den visar hur cirka 4 000 företagare med upp till 49 anställda uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningar och deras förväntningar på den närmaste framtiden. Den har utkommit sedan 1985. Vanligtvis presenteras Småföretagsbarometern en gång om året. Men i samband med att coronapandemin nådde Sverige i början av 2020 presenterades en delrapport i slutet av april samma år. Detta för att tidigt kunna analysera vilka effekter som pandemin hade på det svenska näringslivet. I arbetet med Småföretagsbarometern 2021 har vi valt att göra på samma sätt.

Delrapporten bygger på telefonintervjuer med 2 001 företagare som Novus genomförde 8 mars – 9 april 2021. I delrapporten 2021 redovisas hur sysselsättningen har utvecklats under de senaste tolv månaderna och företagens förväntningar på de kommande tolv månaderna. Svaren på övriga frågor kommer att presenteras i Småföretagsbarometern 2021 som släpps i juni.

[1] Rapporten Småföretagen och jobben baseras på data från den årliga Småföretagsbarometern som presenteras i juni 2021 och ger en samlad bild av tvåtusen företags uppfattning om läget i deras företag. Läs Småföretagsbarometern

[2] Konjunkturindikatorn är en sammanvägning av nettotalen för sysselsättning, omsättning och orderingång

Dela sidan: