Skriv sökord

Ny rapport från Sparbanken Skåne: Fler jobb i Skåne trots pandemin – och återhämtningen fortsätter

I samhället Undersökning
Fler jobb i Skåne
Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Senast uppdaterad: 25 maj, 2021

Coronapandemin har satt tydliga spår i Skånes näringsliv och på arbetsmarknaden. Men jämfört med övriga storstadslän och riket som helhet har Skåne klarat sig bättre såväl när det gäller förändring av arbetslöshet som omsättningen i den momspliktiga delen av näringslivet. Antalet jobb har till och med ökat under 2020. Det framgår av rapporten Skånsk konjunktur som presenteras av Sparbanken Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet.

I Skåne har de större kommunerna längs Öresundskusten generellt drabbats hårdare av pandemin än kommunerna i östra Skåne, vilket inte minst märks på den hårt drabbade besöksnäringen. Samtidigt som inflyttningen till Skåne varit hög, märks sedan årsskiftet en tydlig återhämtning när det gäller arbetslösheten. Trenden under april pekar på fortsatt förbättring på arbetsmarknaden, även om arbetslösheten sedan tidigare är på en hög nivå i Skåne och i Malmö högst i landet.

Arbetslösheten i Skåne befinner sig i en återhämtningsfas. När coronapandemin bröt ut ökade arbetslösheten kraftigt i alla delar av Skåne och nådde sin högsta nivå under sommaren 2020. Under den tidiga hösten syntes en återhämtning och arbetslösheten sjönk något, men den andra smittovågen som slog till i Skåne under oktober/november medförde att arbetslösheten steg igen för att sedan återhämta sig vid årsskiftet 2020/2021. Sedan dess har arbetslösheten fortsatt att sjunka.

– Arbetsmarknadens utveckling har delvis samma mönster som smittspridningens omfattning, med två synliga toppar i arbetslöshet under senaste året. Nu under våren har återhämtningen blivit allt tydligare, en utveckling som sannolikt kan förstärkas i takt med vaccineringarna och att viss konsumtion återkommer när vi kan röra oss friare i samhället igen, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Stora skillnader inom Skåne – men långtidsarbetslösheten oroar

Utvecklingen i arbetslösheten har skiljt sig åt mellan olika delar av Skåne. Coronapandemin har slagit hårdast mot sydvästra Skåne, som redan innan pandemin hade Skånes högsta arbetslöshet. I mars 2021 var arbetslösheten i sydvästra Skåne 12,8 procent vilket är 1,1 procentenheter högre än i mars 2020. Framförallt är det Malmös höga arbetslöshet som drar upp genomsnittet för det sydvästra området. I mars 2021 hade Malmö högst arbetslöshet i hela landet med 15,3 procent. Samtidigt är kontrasterna i sydvästra Skåne stora och här finns även de två kommuner med lägst arbetslöshet i hela Skåne – Lomma och Vellinge.

Det är i sydöstra Skåne som arbetsmarknaden ser ut att ha klarat sig bäst igenom pandemiåret. Med Skånes lägsta arbetslöshet redan innan pandemin hade sydöstra Skåne bra förutsättningar att ta sig igenom krisen, och i mars 2021 var arbetslösheten 7,0 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre än i mars 2020. Därmed är sydöstra Skåne det enda av de undersökta delområdena där arbetslösheten var lägre i mars 2021 än innan pandemin.

Förutom sydöstra Skåne hade även Mellanskåne och Lundaområdet lägre arbetslöshet än rikssnittet i mars 2021. De två delområdena har också lyckats behålla arbetslösheten på en relativt stabil nivå under coronaåret och i mars 2021 var arbetslösheten mellan 0,5-0,6 procentenheter högre än i mars 2020. Samma siffra för riket och Skåne var 0,8 procent. I Skåne var den totala arbetslösheten 10,6 procent i mars 2021 – vilket är en hög nivå i ett nationellt perspektiv. Trots att arbetslösheten nu sjunker totalt sett kvarstår en stor utmaning i att långtidsarbetslösheten ökat under pandemin, och de som redan stod utanför arbetsmarknaden innan coronapandemin har nu hamnat ännu längre ifrån.

Trend april 2021:

Utifrån arbetslöshetssiffrorna i april fortsätter återhämtningen på arbetsmarknaden. Mellan mars-april i år sjönk arbetslösheten i Skåne med 0,4 procentenheter till 10,2 procent – vilket är den största nedgången från en månad till en annan sedan pandemin bröt ut. När vi jämför mars 2020-mars 2021 är det enbart 5 kommuner som har en lägre arbetslöshet 2021. En månad senare har däremot nästan alla kommuner i Skåne en lägre arbetslöshet, räknat från april 2020 till april 2021, och även i Skåne som helhet är arbetslösheten nu lägre än den var i april 2020.

7 000 fler jobb under pandemin

Trots coronapandemin har det skapats fler jobb i Skåne under 2020, till skillnad från i Stockholms och Västra Götalands län. Enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB var antalet anställda i Skåne i slutet av 2020 1,2 procent fler än vid samma tidpunkt 2019. Det motsvarar över 7 000 jobb. I både Stockholms och Västra Götalands län har antalet jobb minskat – med 1,8 respektive 2,8 procent under samma period.

– Trots krisen har företag i Skåne ökat antalet anställda. Det visar att bredden i det skånska näringslivet varit en stor tillgång. Vi ser också att de offentliga stödåtgärderna har använts. Rapporten visar att 55 000 personer korttidspermitterades i Skåne under 2020 och att 3 100 företag beviljades närmare en halv miljard kronor i omställningsstöd. Totalt sett förefaller detta ha haft god effekt, säger Björn Ovander.

Under 2020 startades över 10 000 nya företag i Skåne, vilket är en ökning med 10 procent från 2019. Alla de skånska delområdena uppvisar en ökning i nyföretagandet och allra störst procentuell ökning syns i Mellanskåne med 18 procent.

Att arbetslösheten ökade i Skåne under förra året trots att det skapades nya jobb förklaras bland annat av att den skånska befolkningen växer snabbare än jobben. Under 2020 minskade invandringen till Skåne, men fler flyttade till än från Skåne inom Sverige jämfört med tidigare år – vilket innebar att befolkningen ökade med 11 500 personer jämfört med 2019. Det innebär att Skåne var den storstadsregion som netto attraherade flest nya invånare från resten av landet förra året. Runt 24 600 personer flyttade till Skåne från övriga Sverige och 21 200 personer flyttade i motsatt riktning under 2020.

Fem av elva branscher ökade omsättningen

En unik sammanställning över de momspliktiga företagens omsättning under 2020 visar stora skillnader inom olika branscher i Skåne. Av elva jämförda branscher ökade omsättningen i fem av dem under 2020 jämfört med 2019 – fastighetsverksamhet, information- och kommunikation, jordbruk, skogsbruk och fiske, handel samt byggverksamhet. Samtidigt tappade bland annat hotell- och restaurang, kulturella och personliga tjänster, transport och magasinering i omsättning under året.

Nedbruten branschstatistik visar att det finns tydliga vinnare och förlorare inom branscherna. Inom exempelvis handeln står de fysiska kläd- och skoaffärerna inför tuffa utmaningar, medan detaljhandeln inom bygg, inredning och fritidsaktiviteter gynnats av de förändrade konsumtionsmönstren som pandemin fört med sig. Exempelvis har omsättningen i de skånska cykelbutikerna ökat med 48 procent under 2020. Även övergången mot mer e-handel har påskyndats rejält under 2020. Den ökade e-handeln har inneburit att budbils- och kurirföretagen i Skåne mer än fördubblade sin omsättning till totalt 124 procent under 2020. Därmed är budbils- och kurirföretagen en av få branscher inom transport- och magasineringsbranschen som gynnats av pandemin – exempelvis tappade flygbolagen 89 procent av omsättningen i Skåne under 2020.

Kraftiga prisökningar på bostadsmarknaden

Priserna på villamarknaden i Skåne har nått rekordnivåer under pandemin. I hela Skåne har villapriserna ökat markant under april 2020-mars 2021 jämfört med den tidigare tolvmånadersperioden. Totalt steg villapriserna med 12 procent och allra mest har priserna ökat i de mindre kommunerna utanför storstäderna. Höör, Åstorp och Örkelljunga står för de största prisökningarna under den undersökta perioden. Sydöstra Skåne är det delområde med störst prisuppgång på villamarknaden, och nu är villapriserna nästintill lika höga i Simrishamn som i Ystad.

Hela rapporten Skånsk konjunktur samt tidigare utgåvor hittas på sparbankenskane.se/skanskkonjunktur

Om Skånsk konjunktur

Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparbanken Skåne sedan 2018. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras två gånger per år.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Øresundsinstituttet

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering från mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

Dela sidan: