Skriv sökord

Därför behöver Sverige en diversifierad bankmarknad!

Aktuellt Opinion Proportionalitet Sparbanksidén Sparbanksperspektiv
Därför behöver Sverige en diversifierad bankmarknad

Senast uppdaterad: 29 oktober, 2020

I år fyller Sparbanksidéen 200 år i Sverige och samtidigt får Sparbankerna högsta betyg bland samtliga banker av både privat- och företagskunder. Sparbankerna har också omkring tre gånger så hög soliditet som genomsnittet bland svenska banker, vilket ger kapitalbuffertar som skapar långsiktig trygghet.  Dessutom bidrar Sparbankerna till lokalsamhället genom att varje år dela ut omkring en halv miljard kronor. Pengar som går till fler än 5 500 föreningar och i form av stöd inom kultur, utbildning och forskning. Nu måste fler politiker på riksnivå stå upp för rimliga marknadsvillkor för Sveriges sparbanker.

Finns det en bank som över tid klarar av att både skapa både hög kundnöjdhet och samtidigt en stark och stabil finansiell ställning där vinsterna kommer lokalsamhället till godo? Ja, sparbanksidén handlar om just det. I år fyller Sparbanksidén 200 år i Sverige. Möjligheten till en bankrelation var före 1820 förunnat endast ett fåtal rika i samhällets toppskikt. Men sparbanksidén, som 1820 importerades från Skottland till Göteborg, kom att förändra detta.  Sparbankerna spreds snabbt över Sverige och skapade en helt ny möjlighet för vanliga svenskar att göra ett välfärdssprång – där den lokala sparbanken gav vanliga människor chansen till att utveckla sin verksamhet, till att bygga sin bostad och till ett tryggt sparande.

Att ha bygdens framgång som främsta mål blev ett signum för sparbankerna och är fortfarande två hundra år senare en sparbanks främsta uppgift. En sparbank har till skillnad från en börsnoterad affärsbank inga aktieägare. Överskottet från en sparbanksverksamhet går istället till samhällsnyttiga ändamål inom bankens verksamhetsområde. Sparbankerna har alltid tittat framåt för att anpassa sig och dra nytta av tekniska innovationer. Sparbankerna i Sverige, som alla är belägna utanför storstäderna, betjänar numera över 2,2 miljoner kunder – bland dem några av Sveriges mest innovativa och livskraftiga företag, viktiga offentliga verksamheter och många hushåll.

I Sveriges största kundersökning SKI (Svenskt Kvalitets Index) 2020 får Sparbankerna högsta betyg bland samtliga banker av både privat- och företagskunder. Kombinationen av moderna digitala tjänster och stark lokal närvaro är den främsta förklaringen till varför kunderna ger Sparbankerna toppbetyg. Att ha en fullt utbyggd digital service och dessutom egna medarbetare på plats som kan den lokala marknaden är två grundläggande hörnstenar. När andra talar om digifysiska affärsmodeller som en framtidsvision är detta något som sparbankerna redan jobbat med under många år.

De allra flesta kundmöten i sparbankerna sker idag digitalt och fler kommer det att bli. Men det är den djupa kunskapen om den lokala marknaden som gör det möjligt att finansiera det bostadsbygge eller att bevilja den företagskredit, som en bank med huvudkontoret tiotals mil bort tvingas välja bort på grund av att kunskapen är för låg och därmed kreditrisken för hög. Sparbankerna har närmare 200 kontor i 19 landskap med 3500 medarbetare som kan den lokala marknaden på djupet.

I Sverige har den så kallade infrastrukturskulden vuxit till hundratals miljarder. Störst är underskottet ofta på landsbygden. Underhållet av offentligt finansierade vägar, järnväg, vatten- och elnät har sedan länge fått stå tillbaka. Tack vare Sparbankerna står den finansiella infrastrukturen fortfarande stark utanför storstäderna och skapar förutsättningar för hushålls och företagares möjligheter att leva och verka i en stor del av Sverige. Med ett pennstreck riskerar politiker och regelverksmakare nu att radera ut en finansiell infrastruktur som tagit 200 år att bygga upp.

Den pågående pandemin har dessutom har fått allt fler att inse, att när ekonomin byggs upp och Sverige omstartas igen efter krisen så måste inom alla sektorer lösningar fram som är ännu mer kostnadseffektiva, hållbara och motståndskraftiga över tid. Lösningar som är robusta, klarar kriser, skapar långsiktiga värden och bidrar till samhällsutvecklingen, social inkludering och stabilitet. Sparbanksidén är en sådan hållbar framtidslösning.

Sparbankerna ska inte bara fortsätta att vara en den främsta aktören för kapitalförsörjning på sina verksamhetsorter, utan även fortsätta att fungera som en katalysator för samhällsutvecklingen i stort. Sparbankerna kommer att fortsätta att göra skillnad för medborgarna inom våra verksamhetsområden genom stora satsningar på utbildning, idrott, forskning, kultur och lokalt näringsliv. Senaste året uppgick dessa satsningar till omkring en halv miljard kronor. Sparbankerna ska fortsätta att upprätthålla den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna. Med tvåhundra år i ryggen har vi sparbanker i vårt DNA att tänka långsiktigt men samtidigt ständigt anpassa oss till en föränderlig omvärld. Det vill vi även att våra politiker gör.

Sparbanksidén får inte bli hotad av mindre väl genomtänkta politiska regelförslag. Varje år svarar vi på Sparbankernas Riksförbund på en stor mängd förslag till nya lagar och regelförändringar som var och en riskerar att försvåra för Sparbankerna. De flesta politiker är överens om att det behövs en mångfald av många olika typer av banker i Sverige och att tillgången till fullvärdiga banktjänster även utanför storstäderna är viktig. Trots detta går regelverksförändringarna åt fel håll och ställer ständigt Sparbankerna inför nya prövningar. Ett riskbaserat synsätt när det gäller anpassningar av lagar och föreskrifter borde vara grunden, men detta saknas till stor del idag.

Sveriges politiker –  stå upp för sparbankerna i era utskott, utredningar och ert lagstiftningsarbete! Värna en sparbanksrörelse som kan stå livskraftig i samhällets tjänst i många år till och verka för livskvalitet och tillväxt i hela Sverige. Sparbankerna behövs mer än någonsin för att klara Sveriges utmaningar.

Dela sidan: