16 sparbanker bland de 20 mest solida bankerna i Sverige

Virserums Sparbank, Sparbanken Lidköping AB och OK-Q8 Bank AB är Sveriges tre mest solida banker enligt Westnova Managements årliga mätning av soliditeten i svenska banker.

I Sverige finns 90 svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet visar en sammanlagd soliditet på 5,92 procent (2016: 5,71 procent) och ett sammanlagt eget kapital på cirka 885 (846) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är cirka 15 025 (14 867) miljarder svenska kronor, cirka 3,3 gånger Sveriges BNP för 2017. De fyra storbankerna; Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken står för 88,3 procent (89,4 procent) av bankernas sammanlagda balansomslutning. Virserums Sparbank, Sparbanken Lidköping och OK-Q8 Bank är de mest solida bankerna i Sverige.

– Bankernas soliditet är viktigt, för det är primärt riktigt eget kapital som kan hantera större förluster i banker. Detta är särskilt viktigt när den globala ekonomiska utvecklingen visserligen har förbättrats, men med fortsatt konstgjort låga räntor och en historiskt mycket hög skuldsättning. En högre soliditet i banker, allt i övrigt lika, förbättrar skyddet för kunder och samhälle. Under 2017 har soliditeten förbättrats, framförallt i storbankerna, vilket är glädjande, säger Henrik Molenius i pressmeddelandet. 

De fyra storbankerna har tillsammans en soliditet på 5,63 procent (5,40 procent), vilket är en ökning från föregående år. Detta beror på att storbankernas balansomslutning har minskat (-0,1 procent) medan eget kapital har ökat (+4,2 procent). Swedbank har den högsta soliditeten av storbankerna (6,04 procent). I storbankernas tillgångar ingår immateriella tillgångar på cirka 76 (71) miljarder svenska kronor, som motsvarar cirka 10 procent av storbankernas egna kapital.

 

Sparbanker i topp i soliditet

60 sparbanker har tillsammans en soliditet på 15,35 procent (15,93 procent). Det egna kapitalet i sparbankerna uppgick per 2017-12-31 till cirka 60,2 (57,8) miljarder svenska kronor. Av de 20 mest solida bankerna i Sverige är 16 sparbanker.

Lägst soliditet har Avanza och Nordnet, främst beroende på att försäkringsrörelsen ingår i balansräkningen. Justeras för försäkringsrörelsen är soliditeten 4,7 % (Avanza) respektive 6,0 % (Nordnet).

 

Vad är soliditet?

Definitionen på soliditet är eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver genom balansomslutningen per 2017-12-31. Alla bankkoncerner redovisas med soliditet på koncernnivå i svenska kronor.

Se tabell

 

Sveriges Riksbank har en soliditet på cirka 13,4 procent (14,1 procent), och har en balansomslutning på cirka 870 (845) miljarder svenska kronor. De svenska bankernas tillgångar är cirka 17 gånger större än Riksbankens tillgångar.

 

Fakta om Westnova Management AB

Westnova Management grundades 2008 och är verksam inom Omvärlds- och Bankanalys, management, projektledning, rådgivare till företag på uppdrag av Exportkreditnämnden (EKN) samt styrelseuppdrag och andra särskilda uppdrag.

Senast uppdaterad: 
2018-06-19