Sparbankernas delårsrapport januari - mars 2013

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat ökade med 263 miljoner kronor till 1 651 miljoner kronor och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med
115 miljoner kronor till 690 miljoner. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 61 medlemsbankers resultat.


Det låga ränteläget påverkar Sparbankerna negativt då inlåningen är högre än utlåningen med en ut- och inlåningskvot på 87 procent. Räntenettot rensat för jämförelsestörande poster uppgår till 1 196 miljoner, vilket 8 procent längre än motsvarande period föregående år. Låneefterfrågan är, åtminstone på många delmarknader, dämpad beroende på det fortsatt osäkra konjunkturläget.


– Våra medlemsbanker är tillsammans en av de största i Sverige på ut- och inlåning till hushåll och personliga företagare. Sparbankerna har Sveriges nöjdaste företagskunder och vi är övertygade om att det beror på att sparbankerna är verkligt lokala banker. Sparbankerna har en förståelse för företagens villkor i orter som inte har en ständig inflyttning av människor och förstår vikten av att våga prova och satsa på drivkraftiga människor med idéer, säger Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund.


Summa rörelseintäkter ökade med 41 procent till 1 534 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till drygt 738 miljarder, vilket är en ökning med 6 procent. Affärsvolymen per årsarbetare ökade från 202 till 227 miljoner. Rörelsekostnaderna ökade med 2 procent och uppgick till 1 124 miljoner kronor.


Sparbankernas delårsrapport januari - mars 2013 finns att ladda ner i pdf-format här.

Rapport: Sparbankernas delårsrapport januari - mars 2013