Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Läs hela remissyttrandet här: http://www.sparbankerna.se/remissyttrande-ytterligare-verktyg-makrotillsyn

Sparbankernas Remissyttranden