Så styrs en sparbank

Sparbankerna reglernas, precis som andra banker, av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Även i övrigt följer sparbankerna samma regelverk som alla andra finansiella institut i Sverige.

Bankaktiebolag lyder även under aktiebolagslagen (2005:551) medan sparbanker regleras av sparbankslagen (1987:619). I den senare framgår bland annat att sparbankernas verksamhet ska vara lokal samt vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas. Några av de unika inslagen i sparbanksslagen är systemet med huvudmän och möjligheten att återinvestera en del av vinsten i lokalsamhället – faktorer som alla bidrar till sparbankernas starka lokala förankring.

Ett bankaktiebolag kan helt, eller delvis, ägas av en sparbanksstiftelse. Stiftelsens syfte är att främja bankens utveckling, bidra till en positiv samhällsutveckling och stimulera till sparsamhet.

 

Huvudmän

I ett aktiebolag är aktieägarna på bolagsstämman det högsta beslutande organet. I en sparbank är det i stället huvudmännen på sparbanksstämman, som utser styrelsen, godkänner bokslut och vinstdisposition och fattar strategiska beslut, på samma sätt som aktieägarna på en bolagsstämma.

Huvudmän är lokalt valda intressenter, som ska vaka över sparbankens förvaltning, och är representanter för insättarna. I enlighet med sparbankslagen ska hälften av sparbankernas huvudmän utses av kommun- eller landstingsfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Andra hälften utses av dem själva för en period av fyra år.

Dagens kår av huvudmän representerar, utöver respektive kommun, såväl företags- och organisationssidan som fackliga organisationer, lantbrukssektor, myndigheter med flera. Detta innebär att de kan tillföra sparbanken synpunkter och önskemål som är viktiga för speciella kategorier och grupper på marknaden. Därmed stärks sparbankens flexibilitet och konkurrenskraft.

De sparbanksstiftelser som äger sparbanker som har omvandlats till bankaktiebolag kan också styras av huvudmän om det inte vid ombildandet fattats ett annat beslut. Varje sparbank ska ha minst 20 huvudmän och totalt finns det i dag tusentals runt om i landet som arbetar för sparbankernas och lokalsamhällets bästa.

Ju bättre insikt huvudmännen får i bankverksamheten desto mer ökar engagemanget för sparbanken och desto bättre beslut för banken och lokalsamhället kan de fatta på stämman.

En av huvudmännens uppgifter är att föreslå ledamöter till sparbankens styrelse. Samma förfarande gäller för val av huvudmän i sparbanksstiftelser.

 

Styrelse

Enligt sparbankslagen ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen har i sin tur i uppdrag att utse verkställande direktör. I en sparbank ingår verkställande direktören i styrelsen, men får inte vara ordförande eller vice ordförande. Verkställande direktören utför de uppgifter som styrelsen delegerar i särskild instruktion.

Senast uppdaterad: 
2018-11-05