REMISSYTTRANDE Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Förbundet har inget att anföra beträffande promemorians förslag angående gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

 

Yttrande angående Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

REMISSYTTRANDE Förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet

Allmänt

Förbundet har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet. Förbundet har inte beretts möjlighet att framföra synpunkter på förslagen tidigare i processen, vilket Förbundet beklagar. Förbundet vill med anledning av remissen nu framföra följande synpunkter.

REMISSYTTRANDE Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Betänkandet avseende införandet av två av EU:s förordning som avser att reglera frågor kring makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

 

REMISSYTTRANDE Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Ny vd i Sparbanken i Enköping

Efter 16 mycket framgångsrika år har nuvarande verkställande direktören för Sparbanken i Enköping, Göran Hedman, beslutat sig för att gå i pension. Göran kommer att avgå i samband med bankens årsstämma som är fastställd till den 23:e april 2018 och hans sista arbetsdag som vd blir således fredag den 20:e april.

REMISSYTTRANDE FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

Allmänt

Förbundet avstyrker förslaget, eftersom de rättsliga förutsättningarna för förslaget förefaller saknas.

Förbundet har noterat att det föreslagna pelare2-kravet inte riktas mot Förbundets medlemsföretag. Förbundet finner trots detta att frågan om de rättsliga förutsättningarna är principiellt intressant.

REMISSYTTRANDE Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Mer än ett decennium har gått sedan de allmänna råden trädde i kraft och i och med att den samhälleliga och tekniska utvecklingen ständigt går framåt finns behov av en översyn av de allmänna råden.

Patrik Meijer ny vd för Sparbanken Skaraborg

Patrik kommer närmast från en tjänst som vice vd på Nykredit Banks filial i Sverige, där han varit med och byggt upp den svenska verksamheten. Han började sin bana inom bank redan 1987 och har tidigare arbetat på Nordea och Handelsbanken. I samband med att Patrik tillträder sin nya tjänst kommer han att flytta till Skaraborg med sin familj. Han har sedan 1991 bott i Stockholm, men kommer ursprungligen från Skara och har sedan tidigare en gård i området.

Oanade möjligheter - vi hjälper dig att bli digital bankkund

Tiderna förändras och vi lever i en värld där den digitala utvecklingen snabbt går framåt. Det positiva är att det skapar oanade möjligheter för oss i vardagen. Det för med sig effektivitet och enkelhet när du söker och får information, umgås och håller kontakt med andra. Men ett område som många fortfarande anser vara svårt och krångligt handlar om digitala banktjänster. Idag står ungefär en miljon människor i Sverige utanför centrala tjänster som BankID och Swish.

 

REMISSYTTRANDE Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning”, nedan benämnt ”Förslaget”.

 

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslaget avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

Sidor