REMISSYTTRANDE över Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2

Sammanfattande synpunkter

Förbundet är positivt inställt till att Riksbanken fortsätter att utreda lämpliga former för Riksbanken att tillhandahålla e-krona. Förbundet anser således inte att frågan om behov av e-krona är tillräckligt utredd för att någon egentlig uppfattning kan skapas. Enligt Förbundet behöver en eventuell fortsatt utredning klarare precisera vilka behov som en e-krona avses tillfredsställa och därtill förklara varför e-kronan är att föredra istället för andra alternativ.

Anneli Nilsson blir ny vd på Ölands Bank

En enig styrelse har utsett Anneli Nilsson till ny vd för Ölands Bank för att efterträda Mårten Lindberg, som går vidare mot nya utmaningar. Anneli har lång erfarenhet inom banken och har senast haft rollen som Affärs- och Rörelsechef och ställföreträdande vd på Ölands Bank. Anneli och Mårten kommer nu att påbörja arbetet med överlämning och exakt datum när Anneli tillträder sker enligt överenskommelse.

REMISSYTTRANDE Ett snabbare bostadsbyggande

Sammanfattning

Förbundet har förståelse för regeringens bevekelsegrunder för att tillsätta den aktuella utredningen och delar uppfattningen om att möjligheterna att snabba på bostadsbyggandet är en viktig fråga. Förbundet avstyrker emellertid förslaget, eftersom Förbundet anser att förslaget innehåller delar som inte är tillräckligt utredda och eftersom förslaget innehåller reglering som Förbundet inte finner tillräckligt rättssäker.

 

Sparbanken Västra Mälardalen erhåller rating BBB+

Sparbanken Västra Mälardalen har den 9 januari 2019 erhållit kreditbetyg BBB+ med stable outlook av Nordic Credit Rating.

– Vi är därmed en av de första sparbankerna i Sverige med en officiell rating. Genom vår rating inom investment grade ökar vi intresset för vår upplåning på kapitalmarknaden, säger Mikael Bohman, vd på Sparbanken Västra Mälardalen.

Det är främst tack vare sin starka balansräkning och marknadsposition som Sparbanken erhållit ratingen BBB+.

REMISSYTTRANDE till Finansdepartementet

Avsnitt 3

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget om en tillfällig bestämmelse för fortsatt tillgång till investeringstjänster från företag i Förenade kungariket.

 

REMISSYTTRANDE - Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förbundet har inget att erinra mot den föreslagna regleringen som innebär att rapportering enligt 4 kap 3 § PTL ska göras i Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se.

Förbundet vill erinra myndigheten om att den föreslagna webbportalen inte får utformas på sådant sätt att en rapportör, för att kunna fullgöra rapporteringsplikten, tvingas lämna uppgifter som Polismyndigheten saknar bemyndigande att meddela föreskrifter om.    

REMISSYTTRANDE Genomförandet av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Mekanismen för bank- och betalkonton

Förbundet anser att reglerna om mekanismen inte bör utformas på sådant vis att mekanismen får en mer omfattande funktion än vad direktivets minimiregler kräver.

REMISSYTTRANDE - Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Sammanfattande synpunkter

Sparbankernas Riksförbund är positiva till förslaget om att även mäklarföretag ställs under tillsyn. Förbundet vill dock anföra några synpunkter på förslaget, dels den föreslagna definitionen av närstående och dels det utredningen skriver i författningskommentaren om små och stora mäklarföretags skyldigheter.

 

Närstående

Förbundet tillstyrker att den nuvarande närstående kretsen utvidgas till att även omfatta mäklare som bedriver verksamhet i samma mäklarföretag.

REMISSYTTRANDE – Tryggad tillgång till kontanter

Förbundet har beretts tillfälle att yttra sig över Riksbankskommitténs delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) och vill framföra ett antal synpunkter.

 

Sammanfattning

Förbundet avstyrker Förslaget.

 

Sidor